Опис досвіду роботи вчителя трудового навчання Леонідової Н.Г.

Опис досвіду

Інтерактивні технології на уроках трудового навчання як засіб

створення оптимальних умов для творчого розвитку учнів

в системі національного виховання

Хто знає, береже минуле І вміє шанувати сучасне,
лиш той майбутнє вивершить прекрасне.
В. Лучук

Обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість

 

На сучасному розвитку нашої держави проблема збереження культурних надбань набуває особливого значення. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХI столітті визначає: «Освіта виховує громадянина і патріота України, прищеплює любов до української мови та культури, повагу до народних традицій…»

 

Перед навчальними закладами стоїть важливе завдання – виховання громадянина України. В процесі навчання та виховання  формувати в учнів національну свідомість та глибоку повагу до ментальності свого народу. Саме тому  я відчула потребу в залучені учнів до ознайомлення з народними  традиціями, звичаями. Предмету трудове навчання в цьому належить першість. Застосування інтерактивних технологій дозволяє створити динамічну, гнучку систему навчання, умови для самовизначення, розкриття власної думки, ідеї.  Тому тема досвіду «Інтерактивні технології на уроках трудового навчання як засіб створення оптимальних умов для розвитку учнів в системі національного виховання» є цілком актуальною.

 

Практичне значення мого досвіду полягає в розробці та впровадженні дієвої і результативної системи використання  інтерактивних технологій на уроках трудового навчання у процесі національного виховання. Долаючи стратегічний шлях формування громадянина України, прагну до реалізації  моделі випускника, яка виражає основні очікуванні результати: виховання генератора ідей, людини високого культурного рівня та моральності, відповідального за власне здоров я, патріота, як наслідок цього найголовніше формування громадянина України (додаток 1,2).

 

Основна ідея досвіду, його інноваційна значимість

Провідна ідея досвіду полягає в поєднанні  інтерактивних технологій  з трудовим навчанням для творчого розвитку учнів та їх національного виховання.

 

Метою моєї педагогічної діяльності є створення оптимальних умов для творчого розвитку учнів в системі національного виховання.

 

Реалізація провідної ідеї мого педагогічного досвіду сприятиме формуванню і розвитку проектно-технологічної та інформаційно-комунікативної компетентностей учнів на уроках трудового навчання та в позаурочний час.

 

Інноваційна значущість мого педагогічного досвіду полягає в поєднанні процесу результатів вивчення трудового навчання,  вираженого  не тільки в предметному форматі, але й отримує характер єдиного комплексу цілеспрямованих дій для розвитку особистості в системі національного виховання.

 

Перелік наукових та практичних  досліджень, на яких ґрунтується робота

 

Нормативна база досвіду. У процесі роботи використано основні теоретичні засади розвитку освіти в Україні, які викладено в Законах України «Про освіту»,»Про загальну середню освіту», у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, у Національній стратегії розвитку освіти  Україні в XXI ст., в інших нормативних документах.

 

Теоретичну та методичну базу мого досвіду становлять роботи фахівців різних сфер  діяльності. Психолого-педагогічні аспекти творчої особистості досліджувались у роботах А.Маслоу,  категорію впровадження педагогічних технологій та інновацій у працях О.І.Пометун,Л.В.Пироженко, О.І.Коберник. Н.П.Наволокова,творчої діяльності на уроках трудового навчання А.Терещук, особисто-орінтованого підхіда І.В.Шостак, методу проектів О.О.Косогова, технологію проведення інтерактивних вправ та ігор у розробках В.В.Ягоднікової та Г.М.Кучерова та професійний довідник учителя трудового навчання М.Л.Пелагейченко.

Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових

 

Встановлені стандартом вимоги до результатів навчання викликають необхідність у зміні змісту предмета на основі національного виховання як умови досягнення високої якості сучасної освіти. Усвідомлю, що сучасний учитель трудового навчання повинен стати конструктором нових педагогічних ситуацій, нових завдань, спрямованих на використання узагальнених способів діяльності, формуванні трудових навичок та вмінь, виховання національної свідомості, розвитку проектно-технологічної та інформаційно-комунікативної компетентностей (додаток 3).

 

Технологія реалізації педагогічної ідеї

 

Організація навчального процесу реалізується в урочному, позаурочному, позашкільному та дистанційному напрямах (додаток 4 ). Систематично проводжу бінарні та інтегровані уроки, організовую дистанційне навчання, виставки, конкурси, народні свята у селищі, реалізую екскурсії до етнографічних музеїв, зустрічі з майстрами  і як наслідок цього підштовхую учнів до розвитку дослідницької діяльності.

 

Серед найбільш результативних інтерактивних методів виділяю групові (робота в парах, трійках, малих групах іт.д.) та фронтальні ( мозаїка, велике коло і т.д)(додаток 5).

 

Головна задача – створення умов навчання, які допоможуть дитині самій відкрити нове, розвинути власні думки, ідеї, відчуття національної гідності. Діяльність вчителя будується на взаємодії, яка спрямована на спільне конструювання навчальної діяльності, прагнення до використання засвоєних способів у різних сферах життєдіяльності.

 

Постійне відстеження якості навчального процесу через моніторинг навчальної діяльності учнів та участі у конкурсах різних рівнів, надає можливість своєчасно вносити корективи до системи роботи та підвищувати якість навчання (додаток 6).       

Розкриття інновацій щодо організації навчально-виховного процесу

 

Намагаюсь кожен свій урок зробити засобом розвитку творчих здібностей учнів, їх талантів, інтересів, самовираження та самореалізації, розвивати постійне прагнення до пізнання й самовдосконалення. Технологія застосування інтерактивних методів навчання дає змогу створювати таке середовище, де процес набуття теоретичних та практичних знань та вмінь тісно пов язаний з опануванням відповідних видів діяльності, а групові форми організації навчання використовується як основний механізм розвитку дитини в системі національного виховання.
                                                                             

Активне спілкування учнів, взаємодія сприяє перетворенню уроку трудового навчання в спільну працю. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до прояву ініціативи. Двосторонній обмін інформацією є найбільш важливою складовою всіх інтерактивних методів навчання. Взаємодія не тільки між учнем та вчителем, а й між учнями  мають фундаментальний принцип. Саме в такій взаємодії народжується творча особистість, здатна до генерування і використання нового(нових ідей, задумів, нових підходів та рішень), гнучка, креативна, яка орієнтується в складних умовах життя і головне здатна творити майбутнє нації (додаток 7).

Аналіз результатів професійної діяльності

 

Результатом моєї педагогічної діяльності є високий рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання за останні п ять років роботи. Мої учні є переможцями та призерами міського етапу Всеукраїнської олімпіади по трудовому навчанню, переможцями обласного та міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, а й різноманітних Всеукраїнських конкурсах з декоративно-ужиткової творчості, виступають на конференціях (додаток 8).

 

Мною створено розробки уроків та сценарії позакласних та позашкільних заходів, методичних продуктів. Брала участь та проводила міські семінари - практикуми, виставки з декоративно – ужиткової творчості, є автором проекту «Здорова дитина, щаслива сім`я. Дякую школо, рідна моя!», ініціатором проекту «Відлуння давнини» (додатки 9,10).

Проблеми і труднощі, розкриття їх подолання

 

Головною проблемою в роботі вважаю обмеженість часу викладання трудового навчання, в зв`язку зі шкільною спеціалізацією. Розв язання даної проблеми здійснюється за рахунок варіативної складової. Не завжди технічні та матеріальні можливості школи відповідають моїм задумам та ідеям. Найближча перспектива  - відкриття благодійного фонду, відкриття міні – музею ґудзиків на базі етнографічного музею спеціалізованої школи № 46.

 

Отже, я впевнена що відродженню національної культури і вихованню української ментальності сприяють уроки трудового навчання, діти повинні знати минуле народу, культуру, традиції, звичаї.